Wczytuję dane...
Regulamin

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WIELO-BRANŻ

 1. Postanowienia ogólne

1.1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Wielo-branż dostępnego pod adresem https://wielo-branz.pl

1.2.  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.3.  Sklep internetowy, działający pod adresem https://wielo-branz.pl, prowadzony jest przez Wielo-branż, z siedzibą Teofilów 3 97-403 Drużbice, NIP: 7692072308, REGON: 101312299. Dane kontaktowe; adres email biuro@wielobranz.pl tel. 537387142

1.4.  Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 2. b) zasady i warunki procesu składania i realizacji drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego
 3. c) warunki płatności dotyczące realizowanych zamówień;
 4. d) kwestie dotyczące dostaw towarów wynikających z realizacji zamówień;
 5. e) zasady określające przyjmowanie zwrotów i tryb procesu reklamacyjnego.
 6. Informacje o Towarach podane w sklepie internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią zaproszenia do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Mimo dokonania wszelkich starań, nie bierzemy pełnej odpowiedzialności za zdjęcia i opisy znajdujące się w sklepie internetowym.

2.1. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany postanowień zawartych w Regulaminie o których jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego.

2.2. W przypadku zmiany Regulaminu wszystkie umowy zawarte przed datą wejścia w życie tej zmiany będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy.

 2.3 Ceny w Sklepie internetowym zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto. Klient może wybrać następującą formę płatności za zamówione Towary: przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy). Przelew bankowy może nastąpić w polskiej walucie, na następujący rachunek bankowy 54 1090 2705 0000 0001 5064 8221. Wysyłka towarów odbywa się do Paczkomatów lub poprzez przewoźników.

 1. Procedura składania zamówienia

3.1. Wybór zamawianych Towarów przez Zamawiającego jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.2. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję” – Zamawiający ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmiany wybranych Towarów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Zamawiającemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3.3. Po dodaniu przez Zamawiającego korzystającego ze sklepu internetowego wybranych Towarów, w zakładce „koszyk” wyświetlone zostaną informacje dotyczące składanego Zamówienia. Informacje te dotyczą:

 1. a) przedmiotu zamówienia;
 2. b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług;
 3. d) formy dostawy;
 4. e) formy płatności;
 5. g) przewidywanego czasu realizacji zamówienia.

3.4. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z Sprzedawcą.

 1. Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy sprzedaży.

4.1. Na mocy ustaleń zawartych w Regulaminie, Sprzedawca dopuszcza możliwość zwrotu Towaru zakupionego na ściśle określonych warunkach w terminie 14 dni od momentu dostarczenia Towaru do Klienta. W tym przypadku prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 537387142

4.2. Zwrot należy zgłosić w czasie 14 dni od odebrania przesyłki

4.3. Zwracany Towar powinien być pełnowartościowy, nieużywany, w oryginalnym opakowaniu. Przesyłka z zwracanym Towarem powinna być należycie zabezpieczona, aby nie powstały żadne uszkodzenia w trakcie transportu.

4.4. Zwrot nie obejmuje:

 1. a) towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę Dostawcy, przygotowanych na specjalne zamówienie Zamawiającego i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb (np. folia cięta na odcinki, kontraktacja towaru);

b) akumulatory oraz baterie.

4.5. Po otrzymaniu przesyłki ze zwracanym Towarem, ostateczne przyjęcie zwrotu uzależnione jest od stanu w jakim został on dostarczony do siedziby Sprzedawcy. Po pozytywnym przyjęciu zwrotu wystawiana jest korekta faktury sprzedaży wyłącznie za zwracany Towar i zostaje ona przesłana na adres e-mail Zamawiającego. Uiszczone przez Zamawiającego koszty dostawy nie podlegają zwrotowi. 

4.6. Pokrycie kosztów dostarczenia zwracanego Towaru do siedziby Sprzedawcy leży po stronie Zamawiającego.

4.7. Aby umożliwić Sprzedawcy zwrot środków, Kupujący zobowiązany jest mailowo podać swoje dane, a w szczególności nr konta na jaki mają być wpłacone środki

4.8. Zwrot środków za zwracane produkty następuje niezwłocznie po odebraniu przesyłki i ocenie jej stanu.

 1. Reklamacje i Gwarancje dotyczące Towarów

5.1. Sprzedawca zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych.

5.2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) w okresie 2 lat od dnia zawarcia umowy z wyłączeniami opisanymi w punkcie 11.10.

5.3. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Zamawiający wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

5.4. Zamawiający jest zobowiązany zgłosić wadę niezwłocznie po jej wystąpieniu.

5.5. Warunkiem rozpoczęcia procesu reklamacyjnego jest zgłoszenie reklamacji.

5.6. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, Sprzedawca poinformuje Zamawiającego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

5.7. W przypadku, gdy proces rozpatrywania reklamacji wymaga do wydania ostatecznej decyzji odesłania przez Zamawiającego wadliwego produktu, Zamawiający zobowiązany jest na swój koszt dostarczyć rzecz wadliwą.

5.8. W przypadku reklamacji wymagających ekspertyzy towaru Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Zamawiającego w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu dostarczenia paczki do siedziby firmy. W przypadku reklamacji rozpatrywanych na odległość termin jest liczony od momentu zgłoszenia reklamacji na platformie sprzedażowej przez Zamawiającego.

5.9. Jeżeli Towar ma wadę, Sprzedawca może:

 1. a) wymienić towar na nowy;
 2. b) naprawić towar;
 3. c) obniżyć cenę towaru;
 4. d) odstąpić od umowy.

5.10. Sprzedawca wyłącza możliwość zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi po okresie 6 miesięcy od momentu zawarcia umowy sprzedaży na produkty określone poniżej:

 1. a) folie dekoracyjne samoprzylepne;
 2. b) akumulatory;
 3. c) baterie.

5.11 Pokrycie kosztów dostarczenia zwracanego Towaru do siedziby Sprzedawcy leży po stronie Zamawiającego.

5.12. Aby umożliwić Sprzedawcy zwrot środków, Kupujący zobowiązany jest mailowo podać swoje dane, a w szczególności nr konta na jaki mają być wpłacone środki

5.13. Zwrot środków za zwracane produkty następuje niezwłocznie po odebraniu przesyłki i ocenie jej stanu.

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania platformy sprzedażowej.
 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy siedziby Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany kosztów wysyłki wynikających z błędów strony internetowej. O zmianie kosztów sprzedawca poinformuje kupującego. Kupujący wówczas będzie mógł  zrezygnować z zakupów lub zgodzić się na przedstawione warunki.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu.